ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1– TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme ‘‘https://tetogames.com/’’ (Bundan böyle TETO Games olarak anılacaktır) ile TETO Games web sitesinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2– TANIMLAR

Bu sözleşmenin uygulanmasında;

2.1. TETO Games: TETO Games Limited Şirketi,

2.2. İnternet/Web Sitesi: ‘‘https://tetogames.com/’’ adlı internet sitesi,

2.3. Uygulama: İnternet sitesinden sunulan hizmetler (Bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır.)

2.4. Kullanıcı: Uygulamadan TETO Games tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişiler,

2.5. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, SMS, MMS, telefon ile bildirim gibi iletişim mecraları,

2.6. Üye: Siteyi kullanma amacıyla kayıt olan, kendisine şifre ve kullanıcı adı belirleyen kişi,

2.7. Sanal İçerik. Satın almak, kazanmak veya hediye olarak almak üzere tıklanıldığında sadece sanal içeriğe erişime imkân veren bir lisans (Sanal İçerik üzerinde hiçbir mülkiyet hakkınız bulunmamaktadır ve bunları başkasına devredemezsiniz. Sanal İçerik’in hiçbir parasal değeri yoktur, genel olarak oyuna özgüdür ve bunu “gerçek dünya” parası ile değiştiremezsiniz.)

 

anlamına gelir.

MADDE 3– KONU VE KAPSAM

3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride TETO Games tarafından sunulacak tüm hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin TETO Games tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

 

4.1 Üyelik işlemi, sitenin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, web sitesine üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine TETO Games tarafından gönderilen linke, Kullanıcının girmesi ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Üyelik Sözleşmesinde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

4.2.Websiteye üye olabilmek ve bir hesap oluşturarak TETO Games hizmetlerinden yararlanabilmek için, on sekiz (18) yaşını doldurmak gerekmektedir. On sekiz yaşını doldurmayan kişilerin üyelik hizmetlerinden faydalanabilmeleri için yasal temsilcilerinden işbu Üyelik Sözleşmesinin koşullarını kabul etmeye yönelik muvafakat almak gerekmektedir. 18 yaşından küçük kişilerin muvafakat almadan üyelik işlemlerini tamamlamış olmaları, site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacak, doğabilecek hukuki ihtilaflardan TETO Games’in hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır. Kullanıcı, Üyelik Sözleşmesini imzalamakla, 18 yaşından büyük olduğunu ve yasal temsilcisinden üye olmaya dair muvafakat aldığını taahhüt eder. Aksi durumda, meydana gelebilecek hukuki ve cezai sorumluluklarda TETO Games’in hukuken sorumluluğu doğmayacaktır.

MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri:

a) Kullanıcı, Web sitesine üye olurken isim-soy isim, e-mail, telefon numarası gibi bir takım kişisel bilgileri TETO Games ile paylaşır. Kullanıcı, paylaştığı kişisel bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu, bilgilerin kendisine ait olduğunu taahhüt eder.

 

b) Kullanıcı, hesabına her tür yetkisiz erişim ve oturum açma bilgilerinin kaybolması, çalınması, yetkisiz kullanılması veya ifşası da dâhil olmak üzere herhangi bir güvenlik ihlalinden haberdar olduğunda, TETO Games’i derhal haberdar edecektir. Kullanıcı oturum açma bilgilerinizi paylaşmış veya güvenli hale getirmemiş ise, hesapta meydana gelecek tüm kayıplardan (Sanal İçeriklerin kaybolması veya kullanılması da dâhil olmak üzere) sorumlu olacaktır.

 

c) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, TETO Games web sitesinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.

 

d) Kullanıcı, TETO Games’e verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının üyenin kendisine ait olmamasından dolayı TETO Games’in uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır.

 

e) Kullanıcılar, TETO Games’in yazılı onayı olmadan, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

f) Kullanıcı, hesabı üzerinde hiçbir mülkiyet hakkı ve hiçbir başka ayni hakkı olmayacağını ve bunlara bağlı bütün hakların TETO Games’e ait olduğunu ve onun çıkarına işlediğini ve bundan sonra da her zaman TETO Games’e ait olup onun çıkarına işleyeceğini kabul eder. Ayrıca, kasıtlı suistimal ve ağır ihmal haricinde ve işbu Hizmet Şartlarında başka yönde bir hüküm bulunduğu ölçüde, Sanal İçeriğin imhası, iptali, değiştirilmesi, tahrif edilmesi, hack’lenmesi ve niteliği her ne olursa olsun başka tür hasar veya kayba konu olması (hesabın feshi veya süresinin dolması üzerine Sanal İçeriğin iptali ve TETO Games’in hizmetlerinde yapabileceği tüm makul değişiklikler de dâhil olmak üzere) halinde, TETO Games hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

 

g) Kullanıcı, internet sitesinde yasal mevzuata, kanunlara, hukuka, ahlaka ve adaba aykırı olmamak koşulu ile serbestçe diğer kullanıcılar ile mesajlaşabilir. Kullanıcı TETO Games aracılığı ile gönderdiği mesajlarında hiçbir şekilde hakaret içerikli mesajlarda ve nefret söylemlerinde bulunmayacağını, dil, din, ırk ayırımı yapan, TCK ve diğer kanunlar kapsamında suç olarak tanımlanmış fiilleri ve bu suçların faillerini öven paylaşımlarda bulunmayacağını taahhüt eder. Kullanıcı, mesajlarından kaynaklı herhangi bir hukuki ve/veya cezai sorumluluğunun doğması halinde, tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul eder. TETO Games’in kullanıcının mesajlarından kaynaklı hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Kullanıcı bu sebeple TETO Games’ten hiçbir şekilde maddi-manevi ve/veya herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

 

ğ) Kullanıcı bu madde hükmüne aykırı olarak yapacağı bütün mesajlaşmaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, her ne sebeple olursa olsun bu iletişimlerden kaynaklı olarak TETO Games’e bir dava ve talep yöneltilmesi halinde; bu dava ve talebin TETO Games tarafından kendisine ihbar edilebileceğini, TETO Games’in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği kendisine savunma için gerekli yasal sürelerin geçirilmemesini teminen derhal sağlayacağını, bahsi geçen dava ve talep sonucunda TETO Games’in herhangi bir zarara uğraması durumunda bahsi geçen zararın TETO Games tarafından, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, kendisine rücu ettirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının işbu maddeye aykırı hareket etmesi sebebiyle TETO Games işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak feshetme, üyeliği askıya alma, iptal etme ve kullanıcının siteye erişiminin engellenmesi gibi yaptırımlarda bulunma hakkını saklı tutmaktadır.

 

h) TETO Games hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği hallerde, yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda ve kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere ve/veya yasal mercilere açıklayabilecektir. Kullanıcı, yukarıda sayılan haller sebebiyle kişisel bilgilerinin paylaşılması halinde TETO Games’in hiçbir sorumluluğunun doğmayacağını, bu sebeple TETO Games’ten hiçbir şekilde maddi-manevi ve/veya herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

 

ı) Kullanıcının bilgileri TETO Games tarafından gerekli dikkat ve özen gösterilerek saklanır. Ancak TETO Games’in üzerine düşen dikkat ve özen sorumluluğunu yerine getirmesine rağmen, web sitesine yapılacak bir siber saldırı sonucu Kullanıcı bilgilerinin 3. kişilerce ele geçirilmesi halinde TETO Games’in herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Kullanıcı tüm özene rağmen kişisel bilgilerinin 3. kişilerce ele geçirilmesi halinde TETO Games’ten hiçbir şekilde maddi-manevi ve/veya herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini kabul eder.

 

i) Kullanıcı, uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. TETO Games, Kullanıcı tarafından TETO Games’e iletilen veya uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir.

 

j) TETO Games’in sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile TETO Games’in uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder.

 

k) Kullanıcı işbu uygulamanın TETO Games’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu uygulamanın içeriği Fikri ve Sınai Haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, TETO Games ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

l) Uygulamada ve uygulama üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı TETO Games’in sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. TETO Games, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

m) Kullanıcı ve TETO Games birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu sözleşmenin taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz.

 

n) TETO Games, Kullanıcılarına tarafınca yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını almalarına imkân sağlamaktadır. Kullanıcılar, her türlü bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının mobil ortam dahil sitenin faaliyet gösterdiği her mecrada TETO Games tarafından gönderilmesine onay verdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Kullanıcılar, kullanıcı hesabında yer alan ayarlar ile bilgilendirme ve tanıtım mesajlarının alınması ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptiler.

 

p) Kullanıcılar TETO Games üyeliklerini herhangi bir onay işlemi gerekmeksizin web site üzerinden “Hesabım” bölümünden işlem yaparak askıya alabileceklerdir. Üyeliğin askıya alınması için Kullanıcıdan herhangi bir ücret veya cezai şart talep edilmeyecektir. TETO Games hesabını askıya alan üyelere e-mail ve mesaj göndermeye devam edebilir. Kullanıcılar üyeliğini askıya alsa dahi, TETO Games tarafından e-mail ve mesaj içeriklerinin gönderilmesini kabul etmiş sayılır. Kullanıcılar, TETO Games tarafından e-mail ve mesaj almak istemiyorsa, değişiklik yapma hakları saklı kalacaktır.

5.2. TETO Games’in Hak ve Yükümlülükleri:

a) TETO Games, web siteye üye olmak isteyen kullanıcılardan herhangi bir ücret talep etmeyecektir. TETO Games, uygulamada sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcının sisteme yüklediği bilgileri ve içerikleri Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. TETO Games, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. TETO Games tarafından Kullanıcıdan talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan TETO Games sorumlu olmayacak ve Kullanıcının uygulamayı kullanma hakkını dondurabilme, sonlandırma veya askıya alma hakkına sahip olacaktır.

b) TETO Games; üyelerin

·       Virüs, bozulmuş veri, Truva atı, bot klavye tuş kaydedici, solucan, saatli bomba, iptal robotu ve bunun dışında gerçek şekilde zarar vermeye, zarar verici bir şekilde araya girmeye, gizlice izlemeye veya herhangi bir sistemi, veriyi veya kişisel bilgiyi mayınlamaya, kazımaya veya bunlara el koymaya yönelik başka bilgisayar programı rutinleri içeren içerikleri aktarmak veya aktarılmalarını kolaylaştırmak,

·       Tekrarlayan paylaşımlar yoluyla sohbet akışını kesintiye uğratarak kişisel veya ticari amaçlı olarak mesajların arasına girmek,

·       Makul bir şekilde başka bir oyuncu için hile oluşturduğunu veya oluşturabileceğini düşünülen her tür eyleme katılma, dolandırıcılık veya sosyal manipülasyon yoluyla bunun yapılması,

·       Her ne sebeple olursa olsun, yetkilendirilmemiş olan her tür üçüncü şahıs programı kullanmak. Mod’lar, Hack’ler, hile yazılımları, script’ler, bot’lar, trainer’lar ve herhangi bir şekilde TETO Games Hizmetleri ile etkileşime giren otomatikleştirme programları kullanmak. TETO Games Hizmetleri’ne ilişkin her tür iletişimi araya girerek izleyen, taklit eden veya yeniden yönlendiren yetkisiz üçüncü şahıs programlarının tümü ve TETO Games Hizmetleri tarafından bilgi depolamak için kullanılan hafıza bölgelerinde dolaşarak TETO Games Hizmetleri üzerinden bilgiler toplayan yetkisiz üçüncü şahıs programları da buna dâhildir.

·       Halka açık olmayan TETO Games Hizmetleri alanlarına erişmek veya erişmeye teşebbüs etmek,

·       Doğru olmadığı halde TETO Games ile bağlantılı olma görünümü veren, kimlik bildirici bilgiler içeren veya tahkir edici, karalayıcı, kaba, müstehcen, seksüel, ırkçı, etik dışı veya herhangi bir başka sebeple uygunsuz olan bir hesap veya kullanıcı adı seçmek. İsimler ve kullanıcı adları ile ilgili işbu kısıtlamayı aşmak maksadı ile yanlış imla veya farklı imla kullanma yoluna gitmeniz yasaktır. TETO Games, şayet makul bir şekilde bir adın işbu hükmü ihlal ettiğini düşünüyorsa size haber vermeden söz konusu adı değiştirebilir ve başka disiplin tedbirleri alabilir. İhlalde ısrar halinde hesabın feshi de bu tedbirler arasındadır.

·       Canlı oyun oynanması sırasında, oyuna katılmamak, hesaptan çıkış yapmak veya oyunu terk etmek. TETO Games bu verileri zaman içinde izleyebilir ve bir oyuncunun oyun ortasında oyunu terk etme işini fazlaca sık yaptığını tespit ederse geçici uzaklaştırma uygulayabilir. Belirli bir hesabın oyun ortasında oyunu terk etmeye devam etmesi halinde zaman içinde geçici uzaklaştırmanın süresi artar.

·       Başka birinin hesabı üzerinden oynamak veya bir hesabın statüsünü ya da sıralamadaki yerini “boost” etmek amaçlı faaliyetlerde yer alma,

·       Başka kişileri, kullanım kurallarını veya işbu Hizmet Şartlarını ihlal etmeye teşvik etmek veya cesaretlendirme,

·       TETO Games Hizmetlerini yazılı muvafakat olmadan ticari amaçlı olarak veya TETO Games tarafından hizmetlerin kullanılmasının durdurulması talep edildikten sonra kullanma,

koşullarından birini/birkaçını ihlali halinde, üyeliği askıya alma hakkını her zaman saklı tutar.

c) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle uygulama içerisinde TETO Games kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. TETO Games, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında TETO Games’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

d) TETO Games, uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. TETO Games özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, Internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, TETO Games’ten kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

e) TETO Games gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir.

f) TETO Games, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu uygulamadan yararlanmasına son verebilir.

g) TETO Games, işbu uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, uygulamayı kullanma koşulları ile uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, uygulamanın kullanımı ya da uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, TETO Games tarafından belirlenen mecra üzerinden kullanıcılara duyurulur.

MADDE 6–GİZLİLİK

6.1. Kullanıcı, TETO Games’i kullanabilmek için isim, soy isim, e-mail, cep telefonu vb. gibi kişisel bilgileri paylaşmayı taahhüt eder. TETO Games, Kullanıcılarla ilgili kişisel bilgileri yasal koşullarının oluşması halinde yetkili merciler ile paylaşabilir. TETO Games’in Kullanıcının bilgilerini gerekmesi halinde yasal mercilerle paylaşmasından dolayı Kullanıcıya karşı maddi-manevi hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.

6.2. TETO Games web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, TETO Games web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

6.3. TETO Games, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme TETO Games web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

MADDE 7– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

7.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Uygulamanın tüm unsurları TETO Games’e aittir ve/veya TETO Games tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan TETO Games’e ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Üyelik Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler TETO Games’in uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı TETO Games’ten talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

MADDE 9– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

9.1. TETO Games, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üyelik Sözleşmesini veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulamada ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesinin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üyelik Sözleşmesi, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

9.2. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

MADDE 10– MÜCBİR SEBEPLER

10.1. Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, TETO Games’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın uygulama, portal ve sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla TETO Games’in makul kontrolü haricinde gelişen ve TETO Games’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar işbu sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

MADDE 11– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

11.1. Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda TETO Games’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 12– TEBLİGAT ADRESLERİ

12.1. Kullanıcıların, TETO Games’e bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

12.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 13–YÜRÜRLÜK

13.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi 13(on üç) maddeden oluşmaktadır.

13.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi en son 04.01.2021 tarihinde güncellenmiştir. TETO Games, işbu Üyelik Sözleşmesinde dilediği zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

13.3. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

13.4. ‘‘https://tetogames.com/’’ ziyaret eden ve siteye üye olan kullanıcılar işbu Üyelik Sözleşmesini okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.